Wielkość czcionki: A + A - Reset
Start AKTUALNOŚCI Wyprawka Szkolna w roku szkolnym 2015/2016
Wyprawka Szkolna w roku szkolnym 2015/2016 Drukuj

"Wyprawka szkolna" dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczynającym naukę w klasie III szkoły podstawowej.

1. pochodzącym z rodzin, w których kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ) tj. 574 zł netto

2. pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2015 r. poz.163) tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej…, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej tj. uczniów w III klasie szkoły podstawowej.

3. uczniom:
   1) słabowidzącym,
   2) niesłyszącym,
   3) słabosłyszącym
   4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
   5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
   6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
   7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
   8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klas I,II i IV , gimnazjów, z wyjątkiem klasy I i szkół ponadgimnazjalnych.

WIĘCEJ INFORMACJI (format PDF)

 

Odwiedziny

mod_vvisit_counterDzisiaj7974
mod_vvisit_counterWczoraj23904
mod_vvisit_counterW tym tygodniu31878
mod_vvisit_counterW tym miesiącu71138
mod_vvisit_counterOd początku20166677